Wykopaliska archeologiczne

Decydując się na wykonanie sondaży archeologicznych, zakładano możliwość dokładniejszego rozpoznania warstwy przypowierzchniowej, w której mogły być uchwytne ślady działalności człowieka. Chodziło zwłaszcza o stwierdzenie, czy nie występują tu ślady intencjonalnych konstrukcji, grobów, palenia ognisk, itp. Najogólniej - chodziło o pozyskanie jakichkolwiek świadectw materialnych zainteresowania tym wzgórzem w przeszłości.

Pierwszy wykop, o rozmiarach l x 3 m usytuowano po wschodniej części figury, w odległości 40 cm od jej podstawy. Bezpośrednio pod murawą, w północnej części wykopu, odsłonięte less stanowiący naturalną warstwę geologiczną. Inaczej wyglądała sytuacja po stronie południowej. Uchwycono tu bowiem ostro odcinający się od podłoża wkop wypełniony glebą lessową przemieszaną z próchnicą. Znajdowano w niej fragmenty naczyń ceramicznych, muszle małża, kości i węgielki drzewne. Na krawędzi wkopu wystąpiły 3 płaskie płyty kamienne (podobne płyty zaobserwowano przy ścianie południowej wykopu), a w spągu warstwy znaleziono uszkodzone naczynie gliniane. Warstwa przecięta została owalnym wkopem, wewnątrz którego tkwiła dolna część palika o średnicy 13 cm. Palik ten, zachowany do wysokości około 40 cm, zalegał bezpośrednio poniżej darni.

Niższy poziom wyznaczał wkop w calcu lessowym, o bokach prostopadłych względem siebie. W jego wypełnisku odkryto niewielkich rozmiarów płyty kamienne. Pojedyncze płyty tkwiły też w południowo-wschodnim narożniku wykopu. Znajdowano również sporo zabytków: m.in. fragmenty naczyń ceramicznych, trójkątne krzemienne ostrze grotu strzały, szydło kościane, wisiorek ze stożkowatej muszli z przewierconym otworem, a przede wszystkim kości ludzkie należące do dwóch osobników (dziecko i osoba dorosła), pozbawione porządku anatomicznego i niekompletne.

Opisane warstwy i ich zawartość są pozostałościami częściowo odsłoniętej jamy grobowej. Obecność płyt z wapienia płytującego wskazuje, iż grób miał pierwotnie obudowę kamienną. Na podstawie zabytków znalezionych w grobie czas jego powstania określono na schyłek młodszej epoki kamienia (ponad 4000 lat temu), przy czym wiązano go z kulturą złocką. Przyczynę, silnego zniszczenia obiektu, jak i jego zawartości początkowo łączono z „wykopaliskami” o charakterze rabunkowym. Dalsze badania wykazały jednak, iż zjawiska te bardziej łączą się z osobliwościami ówczesnego rytuału pogrzebowego.

dalej...