Próby rozpoznania kopca metodami geologicznymi

Wiercenia Wzgórza Salve Regina przeprowadzono późną wiosną 1980 roku. Wykonano wówczas 15 otworów, w tym 12 zlokalizowanych bezpośrednio w obiekcie, wzdłuż jego maksymalnej średnicy na osi północ - południe, a 3 dalsze - w różnych miejscach wokół obiektu, na terenach bezpośrednio przylegających do jego podstawy.

Badania wykazały, że zewnętrzny płaszcz wzgórza tworzą lessy barwy szarobrunatnej, o miąższości od 0,5 do 1,5 m. W niższych poziomach przechodzą one w lessy barwy żółtej osiągające miąższość do 6 m. Do głębokości 7,0 m obserwowano kilkunastocentymetrowe przewarstwienia glebą barwy popielatej oraz less o intensywnej, brunatnej barwie.

Na głębokości 7,0-7,65 m występowała gleba pyłowa barwy szarej, ze szczątkami organicznymi i drobnymi konkrecjami wapiennymi, a tuż pod nią less barwy pomarańczowej. Dolne partie wzgórza zbudowane są z rdzawych piasków, warstwowanych iłów oraz drobnoziarnistych piasków barwy słomkowej.

W najbliższym otoczeniu Salve Regina występują żwiry, piaski i iły pochodzenia wodnolodowcowego. Podobne utwory zalegają poniżej lessowej „czapy” kopca.

Opisane warstwy zinterpretowano jako świadectwa naturalnych procesów sedymentacji w dawnej pradolinie Wisły (najniższy poziom warstwowanych piasków i iłów) bądź też procesów związanych z wykształcaniem się lessów i zmianami klimatycznym u schyłku interglacjału eemskiego. Wyniki te w połączeniu z takimi obserwacjami jak: brak w próbkach śladów intencjonalnej działalności człowieka, poziome zaleganie warstw z wyraźnymi śladami procesów sedymentacyjnych wskazują, że Wzgórze Salve Regina ma genezę naturalną, nie związaną z działalnością człowieka.

A zatem odpowiedź na podstawowe pytanie, czy jest to sztuczny nasyp, czy też wzgórze naturalne, rozstrzygnięto na korzyść ostatniej hipotezy. Pozostawało do sprawdzenia, czy w partiach przypowierzchniowych obiektu przetrwały ślady dawnych aktywności człowieka. Odpowiedzi szukano drogą badań wykopaliskowych zaplanowanych na kulminacji, tuż obok kamiennej figury.