Próby rozpoznania kopca metodami geofizycznymi

Badania geofizyczne Wzgórza Salve Regina przeprowadzono trzykrotnie. W roku 1971 zrealizowało je Przedsiębiorstwo Poszukiwań Geofizycznych w Warszawie. Zastosowana wówczas metoda profilowania geoelektrycznego elektrooporowego pozwoliła ustalić, że zbudowane jest ono z materiału innego niż jego otoczenie. Sugerowano, że maksymalna wysokość obiektu wynosi około 10 m, co wskazywałoby, że usypano go na naturalnym wyniesieniu. Na stokach południowym i północnym uchwycono kilka zagadkowych anomalii, dla których brak było wówczas jednoznacznej interpretacji. Przeprowadzony w kilka łat później wywiad przez piszącego te słowa wśród okolicznych gospodarzy pozwolił ustalić, że chodzi o pozostałości okopów z czasów I i II wojny światowej.

W roku 1978 grupa studentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach przebadała obiekt w ramach praktyk wakacyjnych, metodą geotermiczną. Namierzono wówczas miejsca o obniżonych wartościach izoterm, głównie w południowej i zachodniej części wzgórza. Ich interpretacja niewiele wniosła jednakże do znajomości zagadnienia. Trzecią i ostatnią jak dotąd próbę pozyskania danych na temat wewnętrznej struktury wzgórza podjęła latem 1979 roku grupa geofizyków z Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN. Zastosowano wówczas metodę mikrosondowań geoelektrycznych, co pozwoliło ustalić, że wnętrze obiektu ma budowę złożoną, wielowarstwową, szczególnie w partii przypowierzchniowej. Z badań wynikało też, że centralna część wzniesienia zbudowana jest z materiałów wysokooporowych, przykrytych charakterystycznymi dla materiałów ilastych. Podjęto wówczas próbę określenia stratygrafii wzgórza wzdłuż linii profilów geoelektrycznych. Pozyskane w ten sposób wyniki okazały się nadal niewystarczające, aby potwierdzić bądź odrzucić tezę o nasypowym charakterze wzgórza. Frapujące pozostawały wszakże spostrzeżenia dotyczące odmienności materiału, z jakiego zbudowane jest Wzgórze Salve Regina względem otaczającego je terenu, jak i wskazujące na złożoną, wielowarstwową jego budowę.

W tej sytuacji zdecydowano poszerzyć zakres badań, poprzez włączenie technik geologicznych. Liczono, że dzięki pozyskaniu danych bezpośrednich, jakimi są w tym przypadku wyniki badań próbek ziemi pobranej z wnętrza wzgórza, możliwe będzie rozstrzygnięcie sygnalizowanych kwestii.